Stichting Leergeld Amersfoort biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving.Stichting Leergeld hanteert een duidelijke werkwijze: de Leergeldformule. Deze bestaat uit de volgende stappen:

 

Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie

Gezinnen die Stichting Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door een goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediair. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de behoefte aan hulp geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.

 

Stap 2: Bemiddeling

Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van andere, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties. Indien nodig, ondersteunt Stichting Leergeld bij het aanvragen van deze voorzieningen.

 

Stap 3: Financieel vangnet

Wanneer er geen of onvoldoende voorzieningen zijn waarop voor het betreffende kind een beroep kan worden gedaan, kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan club of school. Het criterium hierbij is altijd dat de hulp bijdraagt aan het voorkomen van sociale uitsluiting.

 

Stap 4: Follow-up en nazorg

Na afhandeling van de aanvragen die bij Stichting Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.