Hulpvraag voor kinderen in armoede bij Stichting Leergeld in 2015 gestegen naar ruim 77.000


“Als het goed gaat met Leergeld gaat het slecht met de kinderen”. Dit is de standaard reactie bij de bekendmaking van onze jaarcijfers. Ondanks een licht economisch herstel lijken minimagezinnen daarvan niet mee te profiteren. In 2015 zag Leergeld opnieuw een flinke stijging van het aantal hulpvragen.

 

Via 87 aangesloten lokale stichtingen Leergeld heeft onze organisatie in 2015 77.303 kinderen ondersteund. Dit betekent een toename van 13% ten opzichte van 2014 (68.619). Hiermee was een bedrag gemoeid van circa € 12,5 miljoen.

 

Steeds meer ouders met beperkte financiële middelen doen een beroep op Stichting Leergeld om hun kind(eren) te laten meedoen met allerlei activiteiten die voor andere kinderen heel normaal zijn, maar die zij vanwege hun moeilijke financiële situatie niet of niet langer kunnen betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld over vergoeding van sportieve of culturele activiteiten, scouting, schoolkosten, ouderbijdragen, deelname aan schoolkampen, excursies en schoolreizen en over de aanschaf van een computer, schoolspullen of een fiets.

 

De doelgroep bestaat al lang niet meer alleen uit gezinnen die langdurig in een uitkeringssituatie zitten. We worden ook benaderd door mensen die, soms acuut, in een moeilijke financiële situatie zijn gekomen door bijvoorbeeld een echtscheiding, ziekte, ontslag of faillissement.

Kinderen uit arme gezinnen lopen groot risico op sociale uitsluiting. Leergeld wil ertoe bijdragen dat deze kinderen zich sociaal en emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen waardoor ze later volwaardig participeren in de samenleving. Het motto is: “Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen!”

Directe ondersteuning gebeurt door lokale Stichtingen Leergeld. Hun inkomsten bestaan uit giften vanuit fondsen, bedrijven, serviceclubs en particulieren en bijdragen van de lokale overheid (verschilt per gemeente) . Leergeld helpt in aanvulling op de mogelijkheden die anderen, zoals bijvoorbeeld de gemeente, bieden. “Steeds meer gemeenten erkennen Stichting Leergeld als een belangrijke partner in de aanpak van armoede bij kinderen”, aldus directeur Gaby van den Biggelaar, “gemeenten zijn bijvoorbeeld aan bepaalde regels gebonden en kunnen niet alle kinderen helpen”.

Naast directe ondersteuning ziet Leergeld het als haar taak om zaken te signaleren die zouden moeten veranderen.  “Zo doen wij een dringend beroep op het onderwijs om de kosten voor ouders te beperken”, aldus Van den Biggelaar. In 2015 voerde Leergeld Nederland een stevige campagne tegen de hoge kosten in het MBO, die uiteindelijk leidde tot een motie in de Tweede Kamer.  “Financiële drempels binnen het onderwijs zijn een belemmering voor de ontwikkelingskansen voor onze doelgroep. Het draagt bepaald niet bij aan de sociale participatie van arme kinderen” stelt Van den Biggelaar.